Có gì khác nhau giữa giao dịch ngoại giao và giao dịch cổ phiếu?

1. Bộ ngoại giao là thị trường thương mại 5 x-24h, và thị trường cổ phiếu chỉ có thể thực hiện trong một thời gian nhất định trong ngày.

2. Giao dịch ngoại giao nhận diện T+0, có thể là giao dịch hai chiều, trong khi cổ phiếu là t+1 và chỉ có thể mua lại mà không được giảm

Ba. Mục tiêu đầu tư của thị trường ngoại giao là kinh tế quốc tế, trong khi mục tiêu của đầu tư cổ phiếu là các công ty được liệt kê.

Was this article helpful?

1 out of 1 found this helpful